Regulamin ośrodka

Regulamin ośrodka wypoczynkowego „Dorota”

Serdecznie Państwa witamy w Naszym Ośrodku i życzymy miłego pobytu.
Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie,
który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa Naszych gości.
Pobyt na terenie ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.

Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy Łapino Dorota Byczkowska   
Ul. Fiołkowa 51, Czapielsk
83-050 Kolbudy 
NIP: 5891104903
1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę.
2. Domki i pokoje wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy się o godz. 10.00 dnia następnego. Pozostanie w domku lub pokoju po godz. 10.00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem ośrodka uznawane jest za przedłużenie pobytu i zostaje naliczana dodatkowa opłata – 30zł/h (Jeżeli jest kolejna rezerwacja, domek trzeba opuścić do godziny 10.00 ).
3. Dla wygody gości Ośrodek Dorota posiada kilka sposób dokonania rezerwacji: rezerwacja telefoniczna 886-376-540, rezerwacja e-mail: osrodekdorota@gmail.com, rezerwacja osobista w recepcji ośrodka, rezerwacja online przez moduł rezerwacyjny znajdujący się na stronie www.lapino.pl. Warunkiem koniecznym do dokonania rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 2 dni( dotyczy rezerwacji e-mail, telefonicznej bądź osobistej). Pozostała kwota płatna do 14 dni przed przyjazdem. W przypadku rezerwacji on-line należy dokonać płatności całościowej bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana. Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z cenami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji.
4. W przypadku braku wpłaty wyliczonego zadatku lub wpłaty całości kwoty za pobyt w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku anulowania rezerwacji bądź skrócenia rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W przypadku chęci przełożenia rezerwacji przez Gościa ośrodka dana sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. Istnieje możliwość przełożeni rezerwacji tylko z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.
5. Goście mogą złożyć reklamację w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług tylko w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru przez personel ośrodka podczas pobytu w ośrodku. Reklamacje zgłoszone w innej formie lub po wyjeździe z ośrodka nie zostaną uwzględnione. Reklamacje muszą zostać zgłoszone niezwłocznie po ich stwierdzeniu co umożliwi personelowi w miarę możliwości poprawę usługi. W godzinach nocnych z przyczyn technicznych, czas naprawy przechodzi na kolejny dzień. Ośrodek Dorota zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania pisma dotyczącego reklamacji ustosunkować się i odpowiedzieć klientowi w formie pisemnej na dany adres. Ośrodek Dorota rozpatruje tylko reklamacje Gości, którzy w pełni maja opłacony pobyt / dana usługę. Złożenie reklamacji nie zwalnia Gościa z obowiązku uiszczenia opłat za świadczone zamówione dodatkowe usługi.
6. Faktury wystawiane są na podstawie wcześniejszego zgłoszenia (przed zapłatą, podanie nr NIP firmy lub danych osoby fizycznej do FV).
7. Wyjeżdżających prosimy o pozostawienie domku/pokoju i jego otoczenia w czystości takiej jakiej zastali. W przypadku zdania nieposprzątanego domku/pokoju naliczana będzie opłata od 50 złotych. Oddanie domku lub pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi ośrodka, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny oraz wyposażenie wszystkich pomieszczeń i przekaże informacje do administracji ośrodka celem odbioru kluczy.
8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi ośrodka. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
9. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania w ośrodku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
10. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w domkach i pokojach hotelowych przez wyjeżdżającego Gościa, będą zabezpieczone do 2 tygodni na koszt właściciela. Na życzenie Gościa przedmioty, zależnie od gabarytów mogą zostać odesłane na wskazany adres na kosz właściciela rzeczy. Po tym terminie ulegną utylizacji.
11. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń, powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez kierownika ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku lub pokoju.
13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku głównym oraz na terenie ośrodka.
14. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka. Nieuzasadnione użycie gaśnicy grozi karą w wysokości 350zł.
15. Na terenie ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam ośrodek imprez.
16. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań. W obiekcie zabronione jest wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu ośrodka nie zależne od ciszy nocnej. Nie dotyczy imprez organizowanych przez ośrodek.
17. Ośrodek Dorota zastrzega sobie prawo do organizacji wcześniej zaplanowanych imprez okolicznościowych oraz eventów, które mogą odbywać się całą dobę np. wesela, imprezy integracyjne, spotkania biznesowe, dyskoteki, biesiady z oprawą muzyczną przy ogniskach itp. Dźwięk podczas wszelkich imprez z oprawą muzyczną/dźwiękową, odbywających się po godzinie 22:00, nie może przekraczać natężenia 90dB za co odpowiedzialność ponosi zleceniodawca lub firma nagłaśniająca W przypadku korzystania z oprawy muzycznej we własnym zakresie – opiekun grupy jest zobowiązany do przestrzegania możliwego natężenia dźwięku.
18. Dopuszcza się możliwość odwiedzin gości ośrodka po zgłoszeniu tego faktu personelowi ośrodka. W takim przypadku trzeba uiścić opłatę parkingową w wysokości 25 zł. Klient ośrodka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości bądź sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin. Ponadto goście odwiedzający zobowiązani są opuścić teren ośrodka do godziny 20.00.
19. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu ośrodka w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel ośrodka. Parking ośrodka jest niestrzeżony. Do jednego domku lub pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Właściciel kolejnego samochodu przypadającego na jeden domek lub pokój powinien uiścić opłatę 25 zł za każdą dobę. Prosimy ograniczyć ruch kołowy w ośrodku do minimum, zachować ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz szczególną ostrożność.
20. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych ( rodziców bądź pełnoprawnych opiekunów ), którzy biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego ośrodka.
21. Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych (rodziców bądź pełnoprawnych opiekunów ), którzy biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw i boisku. Dzieci, rodzice oraz opiekunowie zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad i regulaminu korzystania z placu zabaw i istniejących tam przyrządów.
22. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV/Wi-Fi itp.
23. W przypadku opuszczenia ośrodka pojazdem po godz. 21.00 i przed 6.00 należy zgłosić ten fakt personelowi ośrodka, gdyż brama na noc jest zamykana.
24. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych np. mikrofalówki, kuchenek elektrycznych, grilli elektrycznych itp. Ponadto zabrania się korzystania w domkach z własnych butli gazowych, kuchenek gazowych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza istniejącymi) bez zgody personelu ośrodka. W przypadku niezastosowania się do powyższego zastosowanie mają przepisy pkt. 14,16.
25. Zabrania się rozpalania ognisk na terenie ośrodka. Ognisko można rozpalić tylko i wyłącznie za zgodą pracownika ośrodka, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty oraz w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.
26. Zabrania się rozpalania grilla na tarasie wynajmowanego domku. Grilla można rozpalić w wyznaczonym miejscu do 2 m od domku. Po skończonym użytkowaniu grilla, pozostałości typu węgiel, rozpałka należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych metalowych pojemników. Goście zakwaterowani w pokojach hotelowych mogą rozpalać grilla tylko w wyznaczonym miejscu przez obsługę ośrodka.
27. Zabrania się używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt. 14,16.
28. Wszelkie odpady z domków i pokoju należy segregować i umieszczać do specjalnych pojemników znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie ośrodka.
29. W domkach, pokojach oraz w całym budynku hotelowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200zł Pomieszczenie zostaje ozonowane.
30. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt domowych za dodatkową opłatą 15zł/doba. Obowiązkiem wczasowicza jest trzymanie zwierzęcia na smyczy oraz sprzątanie po swoim pupilu na terenie ośrodka. Obowiązuje zakaz trzymania zwierząt na łóżkach. Właściciele zwierząt proszeni są o zapewnienie im odpowiedniej opieki tak aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp. Prosimy nie zakłócać spokoju turystom także w żaden inny sposób.
31. Ośrodek Dorota może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkody w mieniu Ośrodka/Gości lub szkodę na osobie gościa, pracownika ośrodka lub innych osób przebywających w ośrodku.
32. Przebywanie na terenie ośrodka jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją regulaminu. Naruszanie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie pracownika recepcji i może pozbawić turystę możliwości dalszego pobytu na ośrodku. Bez możliwości zwrotu kosztów.
33. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo oraz personel ośrodka i obowiązuje od dnia 1.05.2023 r.

Regulamin w formie PDF

Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy "Dorota"

ul. Fiołkowa 51, Czapielsk
83-050 Kolbudy

tel.: +48 886 376 540
e-mail: osrodekdorota@gmail.com

Bank Milenium:
37 1160 2202 0000 0000 4827 2285

Polityka prywatności | Regulamin ośrodka